HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

I. Nội dung chính

  • Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ 2022. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  • Phương hướng kế hoạch năm 2023.
  • Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.

 

II. Kết quả biểu quyết

  • Thông qua các Nghị quyết của Hội nghị.
  • Thông qua biên bản Hội nghị.
Facbook Zalo 0339336006 Hotline 0339336006