TRANG NHẤT Tuyển dụng LIÊN HỆ
Dịch vụ
Tư vấn đầu tư xây dựng
Tư vấn đầu tư đóng tầu & cơ khí
Đầu tư kinh doanh bất động sản
Thi công xây lắp
Xuất nhập khẩu
Kêu gọi liên kết kinh doanh và đầu tư
Nội bộ
Tin tức nội bộ
Quy định nội bộ
Diễn đàn doanh nghiệp
HỖ TRỢ
Liên kết
Tìm kiếm
Tin Tức

CÔNG TY CP TƯ VẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIỂN VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 47/QĐ - BV

                   Hà Nội, ngày 14  tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN BIỂN VIỆT

 

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

-    Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt;

-    Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 2, 3 HĐQT năm 2012,    

 

 

                                                             QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Triệu tập hộinghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP tư vấn Biển Việt vào ngày 24/3/2012.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là các văn bản sau:

- Thông báo mời họp;

- Chương trình hội nghị;

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp;

Mẫu giấy đăng ký dự họp;

Tờ trình của HĐQT;

Quy chế làm việc tại hội nghị;

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (Tài liệu số 1);

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính2011 (Tài liêu số 2);

--Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 (Tài liệu số 3);

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên của Công ty CP tư vấn Biển Việt có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

Dương Quốc Bình

 

Tin tức
TB V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần Cty CP Tư vấn Biển Việt
Số 228/QĐ - ĐTKDV
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Giải pháp căn cơ từ quy hoạch
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
V/v Bầu chủ tịch Hội đông quản trị && Chốt danh sách cổ đông
CV: V/v Bán thỏa thuận phần vốn Nhà nước tại CTCP Tư Vấn Biển Việt
Thông báo chốt cổ đông & Thay đổi nhân sự
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT
TB triệu tập hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Tư vấn Biển Việt
footer
 
Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt
Trụ sở chính: Tầng 2A, Tòa nhà Platinum, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 6666 6060 Fax: 04 6666 6260
Thiết kế web bởi TTV.VN